Kvalitets- och förbättringsarbete

Kvalitets- och förbättringsarbete

Vi arbetar med att förbättra oss genom att kartlägga, utvärdera samt analysera våra verksamheter och våra resultat utifrån ett årshjul. Kartläggningen består av:

  • enkätsvar från elever, vårdnadshavare och pedagoger
  • elevers omdömen i skolämnena
  • betygen i åk 6
  • rapporter kring kränkningar
  • frånvarostatistik

samt

  • övriga synpunkter och utvärderingar av aktiviteter som kommer från elever, vårdnadshavare och personal.

Utifrån våra resultat gör vi en analys av orsaker till resultatet och sedan bestämmer vi åtgärder. Åtgärderna samlas i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen arbetar vi just nu med bland annat:

  • bemötande
  • digitalisering
  • elevers delaktighet

samt

  • rektors pedagogiska ledarskap.

Utgångspunkten i vårt kvalitetsarbete är att alla elever ska nå minst godkända resultat i alla ämnen och att alla elever ska känna sig trygga på skolan.