Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiftsgrundande inkomst är inkomster som du betalar skatt för

 • Lön inklusive kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (t.ex. bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner (barnpensioner upp till 16 år)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet eller arbetsmarknadsåtgärder, till exempel a-kassa
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning (60 procent av beloppet)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen)
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander
 • CSN (De flesta ersättningar från CSN är inte avgiftsgrundande inkomst, men det finns undantag. Kontakta CSN om du är osäker)

Många barn som står bredvid varandra