Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Social Dokumentation

Social Dokumentation

Alla insatser som utförs inom sektor Stöd och omsorg görs utifrån Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen anger att vi, på olika sätt, ska dokumentera runt de insatser som utförs. Detta kallas för social dokumentation

Den sociala dokumentationen består av två delar, dels en planering av genomförandet, dokumenteras i en genomförandeplan och dels tillhörande löpande journalföring, kallad social journal. Lagstiftningen är också tydlig med att den som insatsen berör ska ges möjlighet att så långt det är möjligt vara delaktig i planeringen av sina insatser.

VÄRDEGRUND

Sektor Stöd och omsorg har en gemensam värdegrund som utgår från fyra kärnvärden; Självbestämmande, Integritet, Trygghet och Frigöra individens resurser. Dessa tydliggörs i fem Alltid som alla anställda ska utgå ifrån i sitt vardagliga arbete:

  • Alltid skapa förutsättningar för en trygg tillvaro
  • Alltid bidra till att stärka individens tilltro till sin egen förmåga
  • Alltid möta varje människa där just hon befinner sig- vilja lyssna och vilja förstå
  • Alltid se tillgångar och resurser
  • Alltid uppmuntra största möjliga självbestämmande och delaktighet

VÄRDEGRUND OCH SOCIAL DOKUMENTATION

Den sociala dokumentationen är ett viktigt verktyg för att omsätta värdegrunden i handling. Det är här den enskildes önskemål och behov runt insatserna dokumenteras och det är i den sociala dokumentationen som all personal läser hur de ska utföra sitt arbete. Målet är att alla ska arbeta på samma sätt och följa den enskildes vilja och önskemål så långt det är möjligt.

VÄRDEGRUNDSLEDARE MED DOKUMENTATIONSANSVAR

För att säkerställa att alla genomförandesamtal och genomförandeplaner inom äldre- och funktionshinderomsorgen håller samma höga kvalitet har sektor Stöd och omsorg valt att skapa en funktion som enbart arbetar med detta; Värdegrundsledare med dokumentationsansvar. Det är dessa tre personer som upprättar alla genomförandeplaner samt följer upp dem en gång per år.

UPPRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDEPLANEN

GENOMFÖRANDESAMTAL 1

Målet är att genomförandeplanen ska upprättas så snart det går efter påbörjad insats, senast inom en vecka. Värdegrundsledaren träffar den enskilde och eventuellt närstående eller företrädare för ett samtal där aktuella insatser planeras och dokumenteras i genomförandeplanen.

GENOMFÖRANDESAMTAL 2

Aktuellt arbetslag arbetar sedan under fyra veckor utifrån planen och kontaktmannen i arbetslaget ansvarar för att hålla den uppdaterad. Efter fyra veckor gör Värdegrundsledaren och kontaktmannen en uppföljning av planen tillsammans med den enskilde.

UPPFÖLJNING

Kontaktmannen följer sedan upp genomförandeplanen var tredje månad eller vid behov. Eftersom allt arbete ska utföras och planeras utifrån innehållet i genomförandeplanen är det viktigt att löpande uppdatera planen, den måste hela tiden stämma med verkligheten. Efter ett år gör Värdegrundsledaren en ny uppföljning och stämmer av att innehållet i planen är aktuellt.

SOCIAL JOURNAL

I den sociala journalföringen dokumenteras avvikelser från genomförandeplanen. Genomförandeplanen beskriver hur stödinsatserna ska utföras och om det av någon anledning inte har följts dokumenteras detta i den sociala journalen. Här dokumenteras också löpande händelser av vikt och betydelse för den enskilde.

Sidan uppdaterad den 16 december 2016 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: