Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling inom Vård- och omsorg

Äldre med käpp

Kommunen arbetar på flera olika sätt för att höja kvaliteten och utveckla verksamheter. Flera satsningar får stöd av statliga medel exempelvis inom äldreomsorgen och psykiatrin.

 "Bättre liv för sjuka äldre"

På uppdrag av regeringen i samband med satsningen på ”bättre liv för sjuka äldre” har Sektor Stöd och Omsorg i Valdemarsviks kommun anslutit sig till kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret.

  • Senior Alert är ett kvalitetsregister för att säkra det förebyggande arbetet för personer som har risk för undernäring, trycksår och fall och som är över 65 år.
  • Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar personer i livets slut. Personens sista vecka i livet beskrivs av den personal som vårdat den nyss avlidna personen.

Kvalitetsarbetet med båda registren utgår från ett mulitprofessionellt teamarbete samt ska ske i samverkan med andra vårdgivare som har det medicinska ansvaret för personen som till exempel Primärvården.

Svenska Palliativa registret är infört på alla enheter inom äldre- och handikappomsorgen i kommunen medan Senior Alert införs på de enheter inom äldre- och handikappomsorgen där det finns personer över 65 år.  Registreringen börjar under 2011.

För ytterligare mer information hänvisas till kvalitetsregistrens hemsidor:

 

Socialstyrelsens rikstäckande enkätundersökning

Om kvaliteten inom äldreomsorgen

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra undersökningar av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende. Syftet är att ur de äldres perspektiv följa upp kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre och hur väl insatserna motsvarar de äldres behov.

 Sveriges Kommuner och Landsting- Granskning av kommunernas webplatser

Sveriges Kommuner och Landsting undersöker varje år kommunernas hemsidor.  Undersökningen kallas Information till alla?  Det är en granskning av kommunernas infomration till medborgarna.

Här redovisas resultaten för Äldre- och handikappomsorgen.

Sidan uppdaterad den 5 februari 2013 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: