Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Stöd- och omsorg / Gemensam värdegrund

Gemensam värdegrund

I januari 2015 inledde sektor Stöd och omsorg arbetet med att skapa en, för sektorn, gemensam värdegrund. Under ett och ett halvt år har det pågått ett intensivt arbete i hela organisationen och i juni 2016 var värdegrunden klar och hela sektorn redo att börja arbeta utifrån den.

Fokus för arbetet under projekttiden var att skapa goda förutsättningar för att omsätta värdegrundens innehåll till handling i alla verksamheter. Sektorns utgångspunkt var att det bästa sättet att lära sig och ta till sig något nytt är genom att göra. Att bara prata om värdegrunden räcker inte för att levandegöra den i alla anställdas medvetande och agerande. Värdegrunden behöver omsättas i vardagen för att skapa en gemensam förståelse av den.

Att arbeta utifrån en värdegrund innebär att alla anställda i en organisation har gemensamma värderingar som styr och stödjer allas handlande i vardagen. Värdegrunden ska fungera som en hjälp och ett stöd oavsett vad jag har för uppdrag eller roll. Den kan ses som en inre kompass som hjälper till att ta ut riktningen i vardagens alla beslut och handlingar.

Värdegrund

Sektor Stöd och omsorgs värdegrund består dels av fyra kärnvärden; Trygghet, Integritet, Självbestämmande och Frigöra individens resurser och dels av fem Alltid:

Alltid skapa förutsättningar för en trygg tillvaro
Alltid bidra till att stärka individens tilltro till sin egen förmåga
Alltid möta varje människa där just hon befinner sig- vilja lyssna och vilja förstå
Alltid se tillgångar och resurser
Alltid uppmuntra största möjliga självbestämmande och delaktighet

Gemensamt arbetssätt

Sektorn har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån värdegrunden vars inriktning är ständig och systematisk förbättring. Detta innebär att alla verksamheter ska bedriva verksamhetsnära, konkreta och systematiska förbättringsarbeten utifrån värdegrundens innehåll. Dessa förbättringsarbeten ska bedrivas utifrån en gemensam struktur och det ska vara ett ständigt pågående arbete. Grundtanken är att göra värdegrund snarare än att prata värdegrund för att uppnå verkligt resultat. Ständiga, mindre förändringar leder till långsiktiga förbättringar av verksamheten, en verksamhet måste ständigt utvecklas för att säkerställa en god kvalitet.

Mellan januari 2015 och juni 2016 har alla medarbetare och chefer utbildats i arbetssättet genom att bedriva förbättringsarbeten i sina verksamheter med handledning och stöd. Från och med hösten 2016 startar alla chefer nya förbättringsarbeten utifrån värdegrunden tillsammans med sina medarbetare där detta gemensamma arbetssätt samt värdegrunden är den sammanhållande länken. Innehållsmässigt skiljer förbättringsarbetena sig då verksamheternas inriktning är av skilda slag men struktur och arbetssätt är gemensamt för hela sektorn.

Arbetssättet har utformats utifrån en modell kallad; Förbättringsmodellen, vilket är en, runt om i världen, ofta använd modell för systematiskt förbättringsarbete, dock är originalversionen något omarbetad för att passa sektorns behov och förutsättningar.  Arbetssättet har stort fokus på mätning av genomförda förbättringars resultat för att på så sätt möjliggöra att processernas kvalitet kan följas och bedömas. Detta kräver dels nya kunskaper hos alla medarbetare och dels allas delaktighet och engagemang.

Förbättringsmodellen

I det följande beskrivs översiktligt hur förbättrings- och utvecklingsarbetet utifrån värdegrunden i hela sektor Stöd och omsorg ska bedrivas.  Det är ett enkelt upplägg som består av tre grundläggande frågor uppdelat i fyra steg samt ett systematiskt upplagt genomförande av förbättringsarbetet.

Utifrån aktuellt förbättringsområde genomförs följande steg:

Steg 1: Formulera mål genom att svara på frågan; Vad vill vi åstadkomma?
Steg 2: Samla in och analysera objektiv fakta om förbättringsområdet i syfte att skapa en gemensam bild av hur dess processer fungerar i nuläget. Detta ger en gemensam utgångspunkt för förbättringsarbetet.
Steg 3: Ta fram förbättringsidéer genom att svara på frågan; Vad kan vi testa som leder till förbättring?  Spåna många idéer och välj ut några få att testa.
Steg 4: Testa förbättringsidén. Arbetet planeras och genomförs enligt PGSA-hjulets systematiska struktur:
Planera förbättringsarbetet. 
Genomföra förbättringsarbetet.
-  Studera och analysera förbättringsarbetets resultat genom att svara på frågan; Hur vet vi att genomförd förändring är en förbättring?
-  Agera utifrån den inhämtade kunskapen om resultatet.

Steg 4 upprepas vid behov. För varje varv i PGSA-hjulet (varje testcykel) lär gruppen sig mer och kan korrigera den förändring som testas för att så småningom nå fram till uppsatt mål.

Källa: The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, Andra upplagan 2009; G Langley, R Moen, K Nolan, T Nolan, C Norman, Jossey-Bass.

 

 

 

  

Sidan uppdaterad den 30 juni 2016 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: