Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Stöd & Omsorg / Socialt och ekonomiskt stöd

Socialt och ekonomiskt stöd

I vissa skeden i livet kan behovet av stöd och hjälp vara stort. Det kan handla om familjeproblem i form av barn som far illa eller om trasiga relationer. Det kan vara alkohol- och missbruksproblem eller ett behov av ekonomisk hjälp. Hos kommunens Individ- och familjeomsorg kan du få hjälp.

Familjerätt

Familjerätten handlägger frågor som rör barn och ungdomar i åldern 0-18 år.  Det kan till exempel gälla frågor om

 • vårdnad
 • boende och/eller umgänge med barn som efter en skilmässa eller separation behöver lösas
 • faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta
 • adoption.

Om du har funderingar eller är i behov av att få hjälp i någon av dessa frågor, kontakta Individ- och familjeomsorgen. Se kontaktuppgifter till höger.

Familjehem, kontaktpersoner/familjer

Det finns barn och ungdomar som har behov av extra stöd från någon utanför familjen. Behovet av stöd kan se olika ut. Det kan finnas barn och ungdomar som under längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Det kan finnas mindre barn som behöver vistas vissa tider hos en kontaktfamilj och det kan finnas ungdomar som behöver extra stöd.  

Även vuxna kan behöva extra stöd, till exempel ensamstående föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen eller vuxna med missbruksproblem som behöver stöttning i sin situation. 

Behöver du stöd från någon utomstående? Individ- och familjeomsorgen har ett antal familjehem och kontaktpersoner/familjer knutna till sin verksamhet som hjälper till med stöttning. Kontakta Individ och familjeomsorgen. Se kontaktuppgifter till höger.

Det finns behov av fler personer som har tid och intresse att engagera sig för någon som behöver extra stöd.

Familjerådgivning

Lever du/ni i ett förhållande som inte fungerar bra på grund av gräl eller svårigheter att prata med varandra? Eller har du/ni varit med om en separation och det ofta blir bråk om barnen?  Hos familjerådgivningen får ni möjlighet att samtala om relationen.

Alkohol- och narkotikaproblem

Har du eller någon i din närhet missbruksproblem och är i behov av stöd och hjälp? Individ- och familjeomsorgen hjäper till med olika former av råd- och stödinsatser. De arbetar bland annat med:

 • individuella stödinsatser till missbrukare,
 • samverkan med andra kring drogförebyggande åtgärder
 • droginformation till andra myndigheter och allmänhet

Vid behov av stöd och hjälp i missbruksrelaterade problem, kontakta individ- och familjeomsorgen. Se kontaktuppgifter till höger.

 Ekonomiskt hjälp

I första hand ska du tillgodose dina ekonomiska behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd mm). Men ibland räcker pengarna ändå inte till.  Det finns då möjlighet att få försörjningsstöd ("socialbidrag").  Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror som går lätt att sälja måste dessa användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet kan också påverka rätten till försörjningsstöd.

Försörjningsstödet är inte villkorslöst

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara en tillfällig hjälp och stödja en återgång till egen försörjning. Om du ansöker om ekonomisk hjälp på grund av t.ex arbetslöshet så måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, gemensamma hushållskostnader och personliga kostnader

För de gemensamma hushållskostnaderna fastställer regeringen årligen en så kallad riksnorm. Normen grundas på officiella prisundersökningar och skall täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 •  Dagstidning, telefon och tv-avgift

Som personliga kostnader räknas boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. 

Om din inkomst inte räcker enligt den norm som räknats fram kan du få ekonomisk hjälp.  

Övrigt

Försörjningsstödet ska garantera att du får en "skälig levnadsnivå".   Efter särskild prövning  kan även ekonomisk hjälp beviljas till speciella ändamål som du bedöms behöva för att uppnå en skälig levnadsnivå, till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Hjälpen ska utformas så att det stärker möjligheterna till att leva ett självständigt liv.

Ansökan - Utredning

När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning om familjens ekonomi. Samtliga inkomster och utgifter som inte ingår i riksnormen måste kunna styrkas. Ofta kontrolleras dina uppgifter med till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bilregistret och skattemyndigheten. Den som lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan komma att polisanmälas för bedrägeri.

Är du missnöjd med socialförvaltningens beslut kan du överklaga. Överklagan ska göras inom tre veckor och skickas till Valdemarsviks kommun som registrerar och skickar den vidare till Förvaltningsrätten.

Sidan uppdaterad den 19 januari 2017 Skicka kommentar

Kontakt

 • IFO-chef Louise Skymnevik Telefon 0123-193 41
 • -----------------------------------------
 • Individ och familjeomsorg Socialsekreterare Telefon 0123-191 00 (växel)

  Telefontid mellan 08.30-09.30
  måndag-fredag.

 • -----------------------------------------
 • Socialjour Norrköping Telefon 011-15 22 83 Efter kontorstid

Dokument

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: