Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Om kommunen / Folkhälsa

Folkhälsa

Valdemarsviks kommun har en vision om att skapa ett liv i balans för alla invånare. Ett viktigt mål i detta arbete är att stärka folkhälsan och att fördela den så jämlikt för alla som bor och verkar inom kommunen. Detta finns formulerat i kommunens Mål och budget 2018-2020. Hösten 2017 inrättades en ny tjänst för att samordna detta utvecklingsarbete och en kartläggning av folkhälsan genomfördes. Under 2018 har en folkhälsostrategi med fem fokusområden tagits fram tillsammans med den lokala vårdcentralen (Region Östergötland). Under hösten 2018 kommer handlingsplaner för folkhälsostrategin tas fram i samarbete mellan kommun och vårdcentral.

Begreppen folkhälsa och hälsa

Folkhälsa är ett samlat begrepp för att beskriva en befolknings hälsa. Begreppet hälsa är den enskilde individens hälsa. Befolkningens hälsoutveckling har en grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen och påverkar behoven av stöd och behandling samt sjukvård.

Vad är folkhälsoarbete?

Mycket av det arbete som kommunen (eller andra samhällsaktörer som exempelvis Regionen) utför inom sina ordinarie uppdrag påverkar folkhälsan. Men arbetet definieras inte som folkhälsoarbete förrän åtgärderna sker planerat, systematiskt och målinriktat i syfte att påverka folkhälsan.

Folkhälsoarbete kan ske på individ-, grupp- eller befolkningsnivå. Insatserna kan också ske i olika tidsskeden. Medan hälsofrämjande insatser sker innan ohälsa uppstått, genomförs förebyggande insatser (preventivt arbete) när ett riskbeteende eller ohälsa mer eller mindre uppstått. Det preventiva arbetet kan i sin tur delas in i olika stadier:

Primärprevention – syftar till att minska att en viss sjukdom uppstår eller att arbeta för att förhindra att ett visst beteende uppstår, till exempel att unga börjar röka.

Sekundärprevention – syftar till att få en sjukdom eller ett riskbeteende att upphöra, till exempel ett högt blodtryck eller en hög alkoholkonsumtion.

Tertiärprevention – syftar till att minska effekterna och konsekvenserna av något som redan inträffat. Det kan till exempel vara olika typer av behandling och rehabilitering.

Vad påverkar folkhälsan?

Folkhälsan påverkas av människans livsvillkor och levnadsvanor. I första hand av livsvillkoren, det vill säga vilket samhälle vi lever i, våra arbetsvillkor, utbildningsnivån, bostadssituationen och den yttre miljön. Även arvet och den sociala situationen har betydelse för folkhälsans utveckling. Exempel på levnadsvanor som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan är stress, fysisk aktivitet, kost samt möjligheten till vila och rekreation. Våra tobaks- och alkoholvanor är andra faktorer som påverkar hälsan.

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.


 

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: