Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Nyhetslista / Olja i havet mellan Valdemarsvik och Loftahammar

Olja i havet mellan Valdemarsvik och Loftahammar

2018-07-30 Ingen olja läcker nu från fartyget, men den olja som släppts ut tidigare har nått land i både Västerviks- och Valdemarsviks kommuner.

Summary in English below

Publicerat torsdagen den 2 augusti

Kustbevakningen rapporterar på sin hemsida om fartyget Makassar Highway och det saneringsarbete som pågår efter att båten bogserats. I skuggan av bogseringen fortlöper oljesaneringsarbetet i Tjust skärgård. Kustbevakningens strandnära oljebekämpare har de senaste dagarna använts för att ta upp olja som samlats i vikar och mellan öar. På land leds saneringsarbetet av räddningstjänsten i Västervik med hjälp av Hemvärnet och frivilliga.

I anslutning till Kustbevakningens basplats i Flatvarp har en saneringsbana upprättats för att rengöra personal och utrustning som kommit i kontakt med oljan.

Kustbevakningens basplatschef Henrik Smitterberg beskriver Flatvarp som en myrstack där det hela tiden rör på sig:
– Det finns en mycket god samverkan mellan de myndigheter och organisationer som finns på plats för att rädda skärgården från oljan, säger Henrik Smitterberg, tillvardags befälhavare i Västervik.

Läs hela artikeln på Kustbevakningens sida.

Publicerat torsdagen den 2 augusti

Nya fynd av olja på Torrö i Valdemarsviks kommun har rapporterats. Kustbevakningen undersöker omfattning. Under tiden fortsätter saneringsarbetet på Torrö och andra öar med konstaterat påslag i Västerviks- och Valdemarsviks kommuner. Kommunerna samverkar med räddningstjänst och övriga berörda myndigheter. Fartyget Makassar Highway har nått Oskarshamn, det oljeläckage som skett i samband med bogseringen har hanterats framgångsrikt av Kustbevakningen.

Publicerat onsdagen den 1 augusti

Under 20 minuter provade bogseraren av Makassar Highway att öka hastigheten för att se om det skulle vara möjligt att framföra fartyget snabbare i farleden in till Oskarshamn. Med högre fart är fartyget lättare att manövrera. Fartprovet avbröts på Kustbevakningens begäran efter att olja läckt ut som ett resultat av fartökningen.

Arbetet med att ta upp den olja som läckt ut från haveristen pågår och läget ser bättre ut. Det är dock fortfarande oklart hur stor mängd olja som har läckt ut från fartyget när det kasade av grundet.

Kustbevakningen har den senaste veckan regelbundet gjort karteringsflygningar för att upptäcka olja, men har inte kunnat observera några större oljeansamlingar som står i paritet med den mängd olja som kan ha funnits i tanken, vare sig på ytan eller vid botten av grundet. Bärgningsföretagets bedömning är att oljan som funnits i tanken kan ha förskjutits och tryckts in i en annan tank. Kustbevakningen har efter flera dagars sökande inte upptäckt några större mängder olja i vattnet vare sig med besättningarna från flyg, fartyg eller med dykare trots ständig närvaro i området.

Publicerat onsdagen den 1 augusti

Bogsering påbörjades vid niotiden idag, och sakta tar sig fartyget till Oskarshamns hamn. Beräknad ankomsttid är någon gång mellan förmiddag till efter lunchtid imorgon torsdag 2 augusti. Det är många faktorer som påverkar bogseringstiden, därför är det svårt att vara mer detaljerad. Alla aktörer är på tårna och jobbar tillsammans på bred front. Länsstyrelsen håller samverkansmöten flera gånger per dag. Sanering pågår i de oljeskadade områdena och läget bedöms vara stabilt. Räddningstjänsten har de resurser som krävs och behöver inte hjälp från frivilliga.

Publicerat onsdagen den 1 augusti

Kustbevakningen meddelar att bogsering av fartyget mot Oskarshamn är påbörjad sedan klockan 21 igår kväll. Man observerade då en mindre mängd lättflyktig olja i kölvattnet efter fartyget som plockades upp av Kustbevakningens enheter som följde haveristen. Läs mer på Kustbevakningens hemsida, länk finns i höger kolumn på denna sida.

Idag fortsätter saneringsarbetet kring Torrö. Ett femtiotal personer finns på plats och utför sanering på land.

Publicerat tisdagen den 31 juli

Diskussioner om bogsering av fartyget pågår. Under förmiddagens dykningar på haveristen upptäcktes så pass allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar att rederiet omgående önskar bogsering till Oskarshamn. När detta skrivs har Kustbevakningen inte fattat beslut om att tillåta en bogsering, men sämre väder väntas och det finns en oro över fartygets stabilitet om det ligger kvar på platsen. Det pågår en dialog mellan rederiet, Transportsstyrelsen, Kustbevakningen, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser om när och hur en möjlig bogsering skulle kunna påbörjas. Läs mer på Kustbevakningens hemsida. Se länk i spalten till höger.

Publicerat måndagen den 30 juli

Kustbevakningen har spärrat av vattenområdet mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb. Avspärrningen består av en länsa och det kommer därför inte att vara möjligt att passera. Avspärrningen kommer att gälla tills annat meddelas. Så länge området är avspärrat kommer Kustbevakningen att finnas på plats.


Publicerat måndagen den 30 juli

Olja från fartyg på grund har nått Valdemarsviks kommun

Måndag 23 juli gick lastfartyget Makassar Highway på grund utanför Loftahammar i Tjust skärgård i Västerviks kommun. Under dagarna som följde arbetade Kustbevakningen med att undersöka fartygets skador, lägga ut skyddande länsar samt påbörja tömning av olja. Söndag 29 juli gled fartyget av grundet och i samband med detta läckte olja ut. Under de kommande dagarna nådde oljan land vid Flatvarp och på flera andra platser i skärgården.

Arbetet med att sanera oljan samt bogsera bort fartyget pågår för fullt. Flera aktörer och myndigheter hjälps åt i arbetet. Kustbevakningen ansvarar för oljesanering i vattnet, berörda kommuners räddningstjänster för saneringen på land.

Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från Flatvarp och andra platser där arbete pågår. Frivilliga krafter behövs inte i nuläget. Både djur och människor bör hålla sig undan områden där det luktar olja eller där oljan syns. Om du ser olja på land eller observerar oljeskadade fåglar kan du anmäla det till oss genom ett formulär på Västerviks kommuns hemsida. Länk finns i kolumnen till höger på denna sida.

Du som åker båt i skärgården bör veta att vissa områden är avspärrade. Undvik att åka där arbete pågår. Håll dig utomskärs.

Published on Monday July 30

Oil spill from ship have reached Valdemarsvik municipality

A 139-metre freight ship, Makassar Highway, ran aground in the archipelago north of Loftahammar in Västervik municipality on July 23rd. The coast guard was initially able to contain the oil spillage that occurred, but due to heavy winds the ship moved and oil leaked into the Baltic Sea. The oil has now reached several places in the archipelago.

The on shore cleanup operation is ongoing, with more than 100 people working to remove the oil, including people from the armed forces, the coast guard, rescue services as well as volunteers. No more volunteers are needed at this point.

People in the archipelago area between Loftahammar and Valdemarsvik are warned to avoid any contact with the oil on land or in water, and to remove it and clean themselves if contact occurs.

The coast guard have blocked off part of the water between the mainland and Huvudskär islands. If you go boating, please stay away from the area.


Publiserat söndagen den 29 juli

Olja läcker ut från fartyg utanför Loftahammar

Ett oljeutsläpp har nått land i skärgården mellan Loftahammar och Valdemarsvik. Räddningsledaren uppmanar alla att undvika kontakt med olja i vattnet och på land. Sanering i området pågår.

Måndagen den 23 juli gick ett fartyg på grund utanför Loftahammar i Västerviks kommun. Söndagen den 29 juli gled fartyget av grundet och olja nådde fastlandet vid Flatvarp. Idag, måndag den 30 juli har vi fått rapporter om olja även på Torrö i Valdemarsviks kommun.

Fartyget är uppankrat och läcker inte längre olja. Kustbevakningen arbetar med upptagning av olja från havet. Förutom Kustbevakningen finns även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på plats i området. Valdemarsviks kommun deltar aktivt i arbetet för att begränsa skadorna i vårt område. Vi står i kontakt med Räddningstjänsten i Östra Götaland, Länsstyrelsen och Kustbevakningen som leder arbetet på plats.

I nuläget råder vi allmänheten i området att undvika all kontakt med oljan, såväl i vatten som på land. Har man varit i kontakt med oljan via hud, eller andats in ångor från oljan och upplever obehag ska man vända sig till sjukvårdsupplysningen på nummer 1177.

Rekommendationer till allmänheten:

  • Undvik att resa till det drabbade området.
  • Undvik att vistas där det luktar olja eller där oljan syns. Oljan luktar starkt och du ska undvika att andas in ångor.
  • Undvik att bada i havet om du ser olja eller känner lukt av olja.
  • Undvik att få olja på huden. Kommer du i kontakt med olja, tvätta bort med tvål och vatten.
  • Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvårdsupplysningen på nummer 1177.

För med information (frågor och svar) se dokument i höger kolumn på denna sida.

Published on Sunday, July 29

Oil spill from ship outside Loftahammar

An oil spill has reached in the archipelago between Loftahammar and Valdemarsvik. The rescue leader urges everyone to avoid contact with oil in the water and on land. Cleaning operations in the area is ongoing.

On Monday, July 23, a ship ran aground outside Loftahammar in Västervik municipality. On Sunday July 29 oil reached the mainland at Flatvarp in Västervik municipality. On Monday, July 30, we received reports of oil also at the island Torrö in Valdemarsvik Municipality.

The Swedish Coast Guard is working on the absorption of oil from the sea. The Civil Protection and Emergency Agency, MSB, has also allocated resources to assist in the clean up. Valdemarsvik Municipality is actively involved in the work to limit the damage in our area. We are in contact with the local authorities involved as well as the Swedish Coast Guard who manages the work on site.

At present, we advise the public in the area to avoid all contact with the oil, both in water and on land. If you have been in contact with the oil (by touch or from breathing the fumes) and experience discomfort, turn to the healthcare information at number +46 1177.

Recommendations are:

  • Avoid travelling to the affected area.
  • Avoid staying where oil is smelling or where the oil is visible. The oil smells strong and you should avoid inhaling fumes.
  • Avoid swimming in the sea if you see oil or feel the smell of oil.
  • Avoid oil on the skin. If you come into contact with oil, wash with soap and water.
  • If you experience discomfort after inhaling fumes or have had skin contact with the oil, call the healthcare information at number +46 1177.

For furhter information (Q&A) please find a document in the right column on this page.

Sidan uppdaterad den 30 juli 2018

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: