Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Näringsliv / Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd, regler och tillsyn

Som verksamhetsutövare och företagare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet. Här redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Miljö- och byggnämnden

Denna nämnd ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Valdemarsviks kommun.

Bygglovskontoret

Här handlägger man i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar.

Hälsoskydd

Våra medarbetare på miljöavdelningen bedriver hälsoskyddstillsyn. I det arbetet ingår tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering med flera.

Livsmedelstillsyn

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera restauranger, förskolor, skolor, livsmedelsbutiker och andra som hanterar livsmedel.

Miljöskyddstillsyn

Det är viktigt att miljölagstiftningen följs. Därför kontrollerar miljökontoret industrier, jordbruk, bensinstationer, trafik och annan verksamhet som kan vara störande för miljön. Medarbetare på miljökontoret gör inspektioner och kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur man hanterar kemikalier och farligt avfall. Här utreds även klagomål som gäller hantering av kemiska produkter och miljöfarlig verksamhet. Om akuta, miljöfarliga olyckor inträffar är miljöavdelningen ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2018 Skicka kommentar
  • Näringslivssamordnare - Besöksnäring, serviceinrättningar, handel Göran Trysberg Telefon 0123-191 28 Mobil 070-551 42 87
  • Näringslivsutvecklare - Industri, bygg/hantverk, skogs- och jordbruk Malin Österström Telefon 0123-193 92 Mobil 072-22 86 383

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: