Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Miljö- & Hälsoskydd / Avlopp

Enskilda avlopp

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp är de avlopp som ej är anslutna till kommunens avloppsnät eller större gemensamma reningsverk. När en sådan anslutning inte är möjlig kan en enskild avloppslösning vara ett alternativ. I Valdemarsviks kommun finns det uppskattningsvis 2000-2500 hushåll med enskilda avlopp.

Avloppsinventering

Miljökontoret inventerar årligen cirka 600 avloppsanläggningar. Läs mer om avloppsinventering här.

Varför rena avloppsvatten?

Med avloppsvatten menas olika sorters förorenat vatten, såsom spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten från hushåll kan komma från toaletter (klosettvatten) eller från bad, disk och tvätt (BDT-vatten eller gråvatten). Enskilda avlopp står för en stor del av läckaget av näringsämnen till våra vatten. Belastningen av fosfor är lika stor från enskilda avlopp som från de kommunala reningsverken, trots att endast 10 % av befolkningen i Sverige är anslutna till enskilda avlopp. Utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten påverkar kuster och sjöar. Utsläppen kan orsaka övergödning, vilket i sin tur kan leda till t ex algblomning, syrebrist, fiskdöd och att områden växer igen.

Orenat eller dåligt renat avloppsvatten kan även orsaka smittspridning av sjukdomsframkallande bakterier och virus till yt- och grundvatten. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till närliggande dricksvattenbrunnar och badplatser när man anlägger eller ändrar en avloppsanläggning.

Stora delar av kommunens yta har sin avrinning direkt till Östersjön. Det är därför mycket viktigt att utsläppen minimeras i möjligaste mån.

Krav på rening

Avloppsvatten ska avledas, renas eller tas hand om på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Lagen ställer krav på längre gående rening än slamavskiljning. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås, återföring av växtnäringsämnen från avlopp skall alltså eftersträvas.

Högre krav, eller hög skyddsnivå, bör ställas då det finns risk att människor eller miljön kan påverkas negativt av avloppsvattnet. Eftersom Valdemarsviks kommun är en kustkommun som dessutom har ett antal fina sjöar och vattendrag i inlandet, så bedöms stora delar av kommunen ligga inom hög skyddsnivå.

Anmälan och tillstånd

För avloppsanläggningar och nya anslutningar till befintliga anordningar krävs i de flesta fall tillstånd eller att anmälan görs till Miljö- och byggnämnden.

  • För inrättande av avloppsanläggning med vattentoalett samt för anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning krävs tillstånd från myndighetsnämnden.
  • Anläggning av avloppsanordning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) samt vid omgrävning eller byte av del i befintlig anordning krävs i de flesta fallen anmälan till myndighetsnämnden innan anläggningsarbetet påbörjas.
  • Om fastigheten ligger kust- eller sjönära krävs enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Valdemarsviks kommun tillstånd även för inrättandet av ett BDT-avlopp.
  • Vid omlokalisering av befintlig avloppsanordning eller om en anordning med endast slamavskiljare utökas med efterföljande rening krävs tillstånd.

Ansökan eller anmälan ska skickas till myndighetsnämnden i god tid för handläggning. 

Handläggning

Olika typer av avloppslösningar kan väljas under förutsättning att de uppfyller krav som ställs. Ta gärna hjälp av en entreprenör eller konsult när förslag till avloppsanläggningen ska utformas.

Ansökan skickas in tillsammans med situationsplan över tomten, med inritad avloppsanläggning och egen samt grannars vattentäckt inom 200 m markerade. Ytterliggare information är resultat från markundersökningar samt längd- och tvärsektion samt en avvägningsritning, vilket kan behövas i vissa fall.

Miljö- och hälsoskyddskontoret gör besök på din fastighet för bedömning av det inlämnade förslaget. Eventuellt krävs kompletterande uppgifter.

Själva utförandet av avloppsanordningen kan genomföras när det skriftliga beslutet med tillhörande villkor har givits. Den som söker tillstånd ansvarar för att anordningen utförs enligt det givna beslutet.

Ifylld entreprenörsrapport skickas till miljökontoret då anordningen färdigställts.

 

Miljösanktionsavgift

Den 1 januari 2007 infördes miljösanktionsavgift (SFS 1998:950) för den:

  • som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning
  • som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Kommunalt avlopp

Se kommunalt avlopp.

Sidan uppdaterad den 23 januari 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: