Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Samråd av ny Översiktsplan

Samråd av ny Översiktsplan

Hur ska Valdemarsviks kommun se ut år 2040?

  

Status i översiktsplanearbetet:

Valdemarsviks kommun ställde ut förslag till ny Översiktsplan under tiden
2016-02-01- 2016-03-31.  Efter samrådet ska alla yttranden som inkommit under samrådstiden sammanställas och bemötas. Därefter ses planhandlingarna över utifrån de synpunkter som framkommit.

Var kan Du ta del av förslaget till översiktsplan?

Översiktsplanens handlingar finner du i högerkolumnen av den här sidan och kan ladda ner som pdf.

Översiktsplanens innehåll per kapitel:  

1. NY ÖVERSIKTSPLAN
Kapitlet beskriver vad en översiktsplan är, dess syfte, avgränsning och planprocessens olika steg.

2. VISION OCH STRATEGIER
Kapitlet beskriver visionen och målbilderna som ligger till grund för översiktsplanen, samt de regionala strategierna som är vägledande för kommunen.

3. PLANFÖRSLAG OCH MÅLUPPFYLLELSE
Kapitlet beskriver vad som behöver göras för att Vision Valdemarsvik 2025 skall kunna uppfyllas.

4. RIKSINTRESSEN OCH MILJÖMÅL
I kapitlet redogörs för vilka områden av riksintresse och vilka miljömål som berör kommunen.

5. ALLMÄNNA INTRESSEN OCH RIKTLINJER
Kapitlet beskriver kommunens förutsättningar och värden vad gäller natur, kultur, friluftsliv, areella näringar och andra naturtillgångar. Även miljörisker och klimatanpassning berörs.

6. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) bedömer vilka konsekvenser planförslaget bedöms orsaka miljön, så väl positiva som negativa.

7. ORDLISTA OCH KÄLLFÖRTECKNING

8. BILAGOR
Här återfinns planförslagets alla kartor. Dessa är även möjliga att ladda ner var för sig i högerkolumnen.

 

Vad är en Översiktsplan?

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Alla kommuner ska ha en översiktsplan enligt Plan – och bygglagen. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov etcetera – alltså hur vi använder mark och vatten.

Översiktsplanen som inte är juridiskt bindande ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Syftet med översiktsplanen är att skapa förutsättningar för långsiktiga hållbara lösningar för Valdemarsviks kommun, utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer.

Planprocessen:

Förslaget till översiktsplan skickas ut på samråd till remissinstanser, grannkommuner och kommuninvånarna. Handlingarna finns då tillgängliga och man har samrådsmöten för att få in synpunkter på förslaget. Efter samrådet bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som kommit in, och sedan ställs det ut igen. Efter utställningen kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

 

 

 

Sidan uppdaterad den 26 januari 2016 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: