Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Boende & Miljö / Bo & Bygga / Detaljplaner / Aktuella planer / Kättilö 1:34

Detaljplan för Kättilö 1:34

Förnyad granskning av förslag till detaljplan för fastigheten KÄTTILÖ 1:34 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

 

Planområdet är beläget på Kättilö. Syftet med planen är att möjliggöra att befintlig konferensverksamhet utökas med fler övernattningsmöjligheter.
Den tillkommande bebyggelsen ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den smälter in med befintlig bebyggelse och i skärgårdslandskapet.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.  
Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.
Planen har tidigare varit utställd för granskning, men efter denna har så pass stora ändringar gjorts av planförslaget att det bedömts nödvändigt att ställa ut det på nytt.    

 

Granskningstid: 2019-01-04 - 2019-02-17

 

Så kan du lämna dina synpunkter eller godkänna förslaget


 

Här kan du läsa hela planförslaget:
· www.valdemarsvik.se/kattilo1_34
· I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik

 

Önskar du få granskningshandlingarna i pappersformat,
kontakta Samhällsplanering/Plan och Bygg, Tel växeln 0123-191 00.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 17 februari 2019 ha inkommit till
Valdemarsviks kommun
Samhällsplanering plan/bygg
615 80 VALDEMARSVIK

 

De uppgifter du lämnar till kommunen behandlas enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Du måste lämna skriftligt svar för att senare ha rätt att överklaga om du anser att kommunen inte har tillgodosett dina synpunkter när detaljplanen antas.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Samhällsplanering/Plan och Bygg

Sidan uppdaterad den 7 september 2015 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: